Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, διάρκειας οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως την ενδεχόμενη παράταση του έργου.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους:
- Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Οικονομικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς αντικειμένου
- Γνώση χρήσης Η/Υ
- Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διεκπεραίωση και παρακολούθηση οικονομικών/λογιστικών/υποχρεώσεων ερευνητικών έργων
Επιθυμητά προσόντα για όλους τους ενδιαφερόμενους Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας & συνεργασίας, πρωτοβουλία & αποτελεσματικότητα
Υποβολή αιτήσεων στην Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη έως 11/01/2016. Τηλ. επικοινωνίας: 24610-56440. κλικ για περισσότερα