Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την παρακάτω θέση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα: μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική Ψυχολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 20/01/2016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (διεύθυνση: 3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55004, ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή. κλικ για περισσότερα