Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του ετήσιου προγράμματος παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2015-16.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση μέχρι 20/10/2015 για τα παρακάτω μαθήματα, ως εξής: κλικ για περισσότερα