Η Eφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) ατόμων, για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισμούς εντός των ορίων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (.Ε.Η.) Α.Ε., αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας, για το έργο: «Διενέργεια σωστικής ανασκαφής στις ζώνες Ε (υπολειπόμενο μέρος) και Ε1 του οικισμού των Αναργύρων ΧΙΙΙα» στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, ως εξής:

δύο (2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ενός (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ενός (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
δύο (2) ΠΕ Προγραμματιστών
ενός (1) ΤΕ Λογιστών
δύο (2) ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ενός (1) ΤΕ Διοικητικών
εννέα (9) ΔΕ Σχεδιαστών
τριών (3) ΔΕ Διοικητικών
τεσσάρων (4) ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Ημέρας
τριών (3) ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου Νύκτας
διακοσίων ογδόντα (280) ΥΕ Εργατών


Για το έργο: «Διενέργεια σωστικής ανασκαφής στον οικισμό Ανάργυροι ΙΧb » στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου:
δύο (2) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ενός (1) ΠΕ Προγραμματιστών
ενός (1) ΤΕ Λογιστών

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Φλώρινα.
Τηλ. επικοινωνίας: 23850-28206, 23850-23282. (Ώρες 09:00-14:00). κλικ για περισσότερα