Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα πρόκειται να προσλάβει είκοσι (20) άτομα κατηγορίας ΥΕ ανιδείκευτων εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού. Υποβολή αιτήσεων στη Γραµµατεία του Σταθµού στη δ/νση: ΑΗΣ Αµυνταίου- Φιλώτα 9ο Χιλ Ε.Ο. Αµυνταίου-Πτολεµαϊδας από 29/07/2015 έως 07/08/2015.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανεργίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3) Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκε. Σηµειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόµων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 µήνες από τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

Κλικ για περισσότερα