Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

O Όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντές για τα καταστήματα Supermarket για τις περιοχές Γρεβενά και Πτολεμαΐδα.
Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό και την οργάνωσή του, την επίτευξη του στόχου των πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα Προσόντα:

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο
Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Ανώτερης/τατης σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο fax: 210-9893457, 210-9836604.

Δ/νση υποκαταστήματος Πτολεμαΐδας; Νοσοκομείου 35, Τηλ.:24630-22975.

Δ/νση υποκαταστήματος Γρεβενών: 13ης Οκτωβρίου 114,Τηλ: 24620-83557.