Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων,
με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου (κτίσιμο, λάξεμα, αρμολόγημα) λόγω του επείγοντος για την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού έργου:
«Αποκατάσταση και ανάδειξη του βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης».

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηοή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου οπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, ουγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ούμφωνα με τα ειδικά προοόντα, όπως αναφέρονται και οτην παρούοα προκήρυξη πρόοληψης. Σε περίπτωοη που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί οτην αλλοδαπή, να ουνοδεύονται από επίοημη μετάφραοη.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αοτυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ,παρ. 4, Ν. 1599/1986)

Υποβολή αιτήσεων από 15/07/2015 έως και 21/07/2015 στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 25,Καοτοριά 52100 ή στα Γραφεία της ΕΦ.Α. Κατοριάς
Τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200. κλικ για περισσότερα