Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων κατηγορίας ΔΕ διαφόρων εικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αµυνταίου - Φιλώτα διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

 

ένας (1) ∆.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοµατισµών και Οργάνων
έντεκα (11) ∆.Ε Μηχανοτεχνίτες
ένας (1) ∆.Ε Μηχανοτεχνίτες Εργαλειοµηχανών (Τορναδόροι)
ένας (1) ∆.Ε Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι)
ένας (1) ∆.Ε Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Εκσκαφέων Φορτωτών ή Φορτωτών)

Υποβολή αιτήσεων από 15/07/2015 έως 24/07/2015 στη διεύθυνση: ∆.Ε.Η. Α.Ε. / ∆ΕΘ / ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΦΙΛΩΤΑ, Τ.Θ. 139, Τ.Κ. 53 200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ.
Τηλ. επικοινωνίας: 24630–42411, 59282, 59292. κλικ για περισσότερα