Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ανάρτηση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Κλικ για οδηγίες

Κλικ για τον Πίνακα Κατάταξης