Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέµατα Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης & Επικοινωνίας, µε χρήση νέων τεχνολογιών και νέων µέσων για την ολοκληρωµένη προβολή των δράσεων του Δήµου καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήµαρχο.


Καλούµε τους/τις ενδιαφερόµενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη. Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής (κατά προτεραιότητα σχετικού αντικειµένου µε θέµατα Επικοινωνίας και ΜΜΕ).

Γ) Να διαθέτουν εργασιακή εµπειρία στην Επικοινωνία µε χρήση νέων τεχνολογιών και να έχουν εργαστεί σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 1) Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 2) Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (Πιστοποιητικό επιπέδου Γ1)

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται µέχρι και την 24-06-2015 στα γραφεία της υπηρεσίας µας στο Δήµο Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, Τµήµα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου ?υναµικού (τηλ. 2461350323 – 50340 – 50362) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. κλικ για περισσότερα