Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (02) ατόμων, έναν (1) κατηγορίας ΔΕ Οδηγού φορτηγού και έναν (1) κατηγορίας ΔΕ χειριστή μηχανημάτων (χειριστής διαμορφωτή γαιών-grader).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο λυκείου.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

7. Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, και βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ κατά εργοδότη.

8. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του υποψηφίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού (Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας, τηλ: 24643-50127) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την 10/06/2015. κλικ για περισσότερα