Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (05) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 3. Πιστοποιητικό γέννησης. 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών, δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 ,

Τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υποβολή αιτήσεων από 06/04/2015 έως και 14/04/2015.