Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Εργατών, για απασχόληση που δεν θα υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια

και που θα πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε εντός δωδεκαμήνου, για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΚΕΨΕ Δυτ. Μακεδονίας, με κύρια απασχόληση στο Κλιμάκιο Επίβλεψης του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, σε εργασίες υποβοήθησης στη χρήση βαρέως εξοπλισμού οργάνων (π.χ. μεταφορά και άπλωμα καλωδιώσεων μεγάλου μήκους), μετακίνησης βαρέων αντικειμένων,  εργασίες καθαρισμών κ.λ.π., σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υποβολή αιτήσεων στην Υπηρεσιακή Μονάδα του ΚΕΨΕ Δ-Μ του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ (Γραμματεία – τηλέφωνο 24610-98692) από 30/03/2015
μέχρι 03/04/2015.