Σύζευξη Ανέργων & Επιχειρήσεων

Δικαίωμα στην Εργασία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης».

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου)
στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Μητροπόλεως 25,Καστοριά 52100 ή στα Γραφεία της ΕΦ.Α. Καστοριάς, στην Καστοριά, από 18/03/2015 έως και 24/03/2015 από τις 09:00 π.μ. έως και τις 13:00. Τηλ. επικοινωνίας: 24670-88200. κλικ για περισσότερα